Statuten - RIO

Reglement Inwendige Orde (RIO) : download hier

De algemene vergadering van 20 april 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten een deel van de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING

TITEL I: NAAM -ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL II: LEDEN

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Belgian Resuscitation Council, afgekort : BRC. De naam van de vereniging wordt vertaald als ‘Belgische Reanimatieraad', ‘Conseil Belge de Réanimation' en ‘Belgische Beirat für Wiederbelebung'. Deze namen mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Tijmlaan,  20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel (Vorst).

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De doelstelling van de vereniging is samenwerking met de Belgische en Internationale organisaties met interesse in Cardiopulmonaire Reanimatie (CPR), met als streefdoel het redden van levens door verbeteren van het niveau van de CPR in België.

Onder deze doelstelling dient ondermeer begrepen te worden:
1. opstellen en ondersteunen van handleidingen en passende aanbevelingen voor de uniforme toepassing van de CPR in België;
2. actueel houden van deze aanbevelingen met het oog op de kritische permanente bijsturing van de richtlijnen voor CPR;
3. promoten en ondersteunen van een uniforme registratie en evaluatie van de reanimatietoepassingen;
4. ontwerpen en ondersteunen van uniforme opleidingsprogrammas voor reanimatieonderwijs in België, gericht naar een ruime waaier van doelgroepen;
5. promoten en ondersteunen van aanverwant wetenschappelijk onderzoek;
6. politiek en publiek bekend maken van de noodzakelijkheid van de reanimatie in België;
7. organiseren en mede ondersteunen van relevante wetenschappelijke bijeenkomsten.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Als effectief lid kunnen tot de vereniging toetreden:

• vertegenwoordigers van Belgische organisaties zonder winstoogmerk of wetenschappelijke verenigingen met interesse in CPR;
• natuurlijke personen met bijzondere belangstelling en/of activiteiten in het domein van de CPR;
• natuurlijke personen of vertegenwoordigers van organisaties die sinds twee volledige jaren toegetreden lid zijn van de vereniging, actief zijn in een werkgroep van de vereniging, voorgesteld worden door twee effectieve leden en bij hun kandidaatschap een curriculum vitae of voorstelling van de organisatie indienen;
• natuurlijke personen die bijzondere verdiensten hebben in het kader van de promotie van de doelstellingen van de vereniging. Ze krijgen de titel ‘'erelid''.

Toegetreden leden die hoofdzakelijk een commerciële activiteit uitvoeren (naar de beoordeling van de bestuurders)
kunnen niet toetreden als effectief lid.

Het verzoek om toelating van een kandidaat¬lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van de leden. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 7

De toegetreden leden brengen hun morele en financiële ondersteuning. Iedere persoon die interesse toont voor de
activiteiten die ontwikkeld worden door de vereniging, kan toegetreden lid worden van de vereniging en mag actief deelnemen in één van de werkgroepen van de vereniging. Ze worden aanvaard door de raad van bestuur.

Daarnaast worden ook als toegetreden leden beschouwd: steunende leden die de vereniging financieel steunen.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 1000 euro.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis
worden gebracht.

Leden die hun lidmaatschapbijdrage niet hebben betaald tegen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering worden als automatisch ontslagnemend beschouwd.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum zes personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De  bestuurders  worden  benoemd  voor  een  periode  van  vier  jaar en zijn herkiesbaar. Om de twee jaar worden er verkiezingen georganiseerd. De helft van het bestuur is om de twee jaar herkiesbaar.  Deze bestuurders mogen echter dezelfde functie van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester of secretaris slechts gedurende 2 mandaten uitvoeren.

Art. 12 bis: Overgangsmaatregel

Teneinde de continuïteit van het werk en de overlapping van de bestuursleden te kunnen garanderen moet, vanaf de volgende verkiezingen, namelijk voor de mandaten vanaf 01/01/2019, het mandaat van de huidig zittende bestuursraad met een nieuwe periode van twee in plaats van drie jaar verlengd worden.

De huidige bestuursraad verkort zijn nieuw mandaat van 4 jaar naar 2 jaar. Bij de volgende verkiezingen (eind 2018) zullen 3 nieuwe mandaten open staan voor 4 jaar. De inkorting van 4 naar 2 jaar is nodig als overgangsmaatregel.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij volstrekte meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter en in zijn afwezigheid door de aanwezige bestuurder met de langste anciënniteit in volgorde van leeftijd.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door een bestuurder en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door een bestuurder.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd bestuurder benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de Post, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij volstrekte meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij volstrekte meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij volstrekte meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij volstrekte meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter of in diens afwezigheid aanwezige bestuurder met de langste anciënniteit in volgorde van leeftijd.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen via schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
• het wijzigen van de statuten,
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
• de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
• de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
• de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
• de uitsluiting van een lid van de vereniging,
• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
• het goedkeuren van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement,
• alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door een bestuurder. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per e¬mail tenminste acht dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan een bestuurder overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen slechts behandeld worden in aanwezigheid van alle leden en indien alle leden unaniem akkoord gaan om de extra punten te behandelen.

ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door een bestuurder en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door een bestuurder.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging, stichting of gelijkwaardige organisatie, wiens doel zo dicht mogelijk aansluit bij dat van de vereniging.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.