Links

ERC: European Resuscitation Council - Europese Reanimatieraad

COSY:  ERC cursuscalender

Guidelines 2015 Posters: Posters onder "Dutch BE" kiezen

www.health.fgov.be: federale overheidsdienst -FOD
Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu