FAQ

Resuscitation FAQ

Heeft de BRC een BTW-nummer?

De BRC heeft een BTW-nummer. Elke vzw die op geregelde wijze een product (bvb leerboeken) verkoopt dat noodzakelijk is om haar doelstelling (verbeteren van het niveau van de cardiopulmonaire reanimatie) te verwezenlijken, moet een BTW-nummer hebben.

Is de BRC een commerciële organisatie?

De BRC is geen commerciële organisatie. De verkoop van leerboeken kadert rechtstreeks binnen de sociale doelstellingen van de BRC zoals vermeld in de statuten, namelijk “Het redden van levens door verbeteren van het niveau van de cardiopulmonaire reanimatie (CPR) in België”. De opbrengst van de boeken wordt integraal gebruikt voor de realisatie van het sociale doel.

Organiseert de BRC reanimatiecursussen?

De BRC organiseert zelf geen reanimatiecursussen. Dit wordt uitsluitend gedaan door ERC-BRC “cursusorganisatoren” die erkend werden door de BRC en zich verbonden hebben de opleidingen conform de ERC-BRC richtlijnen te laten verlopen. De lijst van de organisatoren die erkende cursusorganisatoren is beschikbaar op de BRC-site (enkel de organisatoren die cursussen geven die publiek toegankelijk zijn, worden vermeld). De procedure om organisator te worden en de nodige formulieren kan je vinden op onze website www.resuscitation.be . De cursussen die georganiseerd worden, staan genoteerd in de ERC cursuskalender, via die weg kan je ook in contact komen met de organisator. Zie www.erc.edu/courses .

Bepaalt BRC de richtlijnen voor de ERC cursussen?

De BRC is een wetenschappelijke organisatie die onder meer als taak heeft reanimatieopleidingen van de Europese Reanimatieraad te promoten en de kwaliteit van de gegeven cursussen te bewaken. De BRC volgt de reanimatierichtlijnen van de ERC maar lokale aanpassingen voor België kunnen altijd gebeuren, in overleg met de ERC.

Hoeveel kost een ERC-BRC cursus?

De BRC stelt geen richtlijnen op qua kostprijs voor de diverse cursussen: BLS-AED, ALS, ILS, .... de kostprijs wordt bepaald door de ERC-BRC organisatoren die hun erkenning hiervoor ontvangen hebben van de BRC. De inkomsten van de cursussen mogen enkel dienen om de kosten/materiaal van de organisator te dekken (commercialisatie van ERC/BRC cursussen is dus niet toegelaten). De BRC of ERC vragen geen geld per cursus. De enige inkomsten voor de BRC van een cursus zijn het handboek (waarvan de winst gedeeld wordt met de ERC). De kosten voor certificatie gaan integraal naar de ERC die hiermee het online cursussysteem verder ontwikkelt en onderhoudt.

Waarom zijn de kostprijzen van de cursussen zo uiteenlopend?

De inkomsten van de cursussen dienen om de kosten van de cursus te dekken: aankoop van het oefenmateriaal (reanimatiepoppen, AEDs, andere materialen,…), eventuele bezoldiging van de instructeurs - organisator, catering, aankoop of huur van de locatie. Voor de meer gespecialiseerde cursussen is de investering in het materiaal een hoge kostenpost. Doordat er in ERC cursussen verplicht in kleine groepen gewerkt wordt (minstens 1 instructeur per 6 cursisten, in een aantal cursussen zelfs 1 instructeur per 3 cursisten), kunnen de kosten voor lesgevers aanzienlijk zijn. Elke organisatie beslist zelf hoe de lesgevers vergoed worden: dit kan gaan van volledig gratis, een vrijwilligersvergoeding, verplaatsingsonkosten, tot een loon (in geval bvb verpleegkundigen of artsen tijdens hun werkuren in hun eigen organisatie lesgeven, is de kost gelijk aan de loonkost per uur).

Welke inkomsten heeft BRC?

Alle leden van de BRC werken op vrijwillige basis en zijn niet bezoldigd. De BRC heeft geen betaald personeel. Er zijn vaste werkingskosten: bezoldiging van een professionele boekhouder, website, secretariaatskosten, kosten van drank en broodjes voor de vergaderingen van de werkgroepen, verzekeringen, aankoop van de manuals met een winstverdeling met de ERC. De inkomsten worden vooral gegenereerd uit van de verkoop van de manuals en lidgelden. Voor de congressen worden de inkomgelden en het sponsorgeld gebruikt voor de organisatie van het congres.

Waarom een kwaliteitsnorm voor ERC/BRC instructeurs?

De regel dat instructeurs moeten lesgeven in minstens 2 cursussen over een periode van 2 jaar gold eigenlijk altijd voor ERC, maar er werd nooit goed op toegekeken. Sinds 1 juli 2009 is deze regel geprogrammeerd in het Course Management System. Iedere lesgever zal tijdig en automatisch via e-mail geïnformeerd worden. Indien de termijn van 2 jaar nadert en er minder dan 2 lessen gegeven zijn. Ook voor cursusorganisatoren en cursusdirecteurs is het belangrijk dat ze beroep kunnen doen op instructeurs die een minimum aan recente ervaring hebben. Dit is een essentieel deel van het kwaliteitssysteem uitgebouwd doorERC en waaraan de BRC wenst bij te dragen.

Is deze kwaliteitsnorm geldig voor alle instructeurs en cursusdirecteurs, voor alle ERC/BRC opleidingen?

Inderdaad deze norm is geldig voor allen. Een cursusdirecteur of instructeur die zijn/haar kwalificatie verliest zal één enkele stage moeten volgen om zijn kwalificatie opnieuw te krijgen (stage met positieve evaluatie).

Hoe deelnemen aan een cursus?

  • U kan via "Notification service" geïnformeerd worden wanneer een bepaald type cursusgeorganiseerd wordt.
  • U kan via de cursuskalender de cursusorganisator contacteren en vragen of u kan les geven in de cursus.
  • U kan ook rechtreeks aan de cursusorganisatoren melden dat u graag les zou geven in opleidingen die hij in de toekomst zou organiseren.
  • U kan zelf een cursus organiseren met de ondersteuning van een erkende BRC cursusorganisator en een ERC-BRC cursusdirecteur.